Willem II BETROKKEN

Willem II BETROKKEN

Beleidsplan Stichting Willem II Betrokken 2016/2017

1. Stichting Willem II Betrokken

 

De rechtsvorm van Stichting Willem II Betrokken is een stichting. De statutaire naam van de stichting luidt: ‘Stichting Willem II Betrokken’ en is gevestigd te Tilburg. De Stichting Willem II Betrokken is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66808219.

 

2. Algemene doelstellingen

 

De Stichting Willem II Betrokken is in juli 2016 opgericht en vormt een paraplu voor uiteenlopende projecten en initiatieven, gericht op kwetsbare jongeren die ondersteuning nodig hebben. Opleiding, ontspanning, meer zelfvertrouwen en een betere gezondheid. Sport en jongeren zij bij deze maatschappelijk betrokken projecten een belangrijk aandachtsgebied. Contact met de voetbalclub Willem II helpt daarbij. Door activiteiten in en rond het stadion te organiseren. Door spelers van Willem II in contact te brengen met deze jongeren. Door onderwijs, kinder- en jongerenwerk te verbinden met de club. Vanuit de wetenschap: Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

3. Doelstellingen voor 2016-2017

 

Voor het eerste jaar zijn de volgende doelen geformuleerd:

-naamsbekendheid en goodwill kweken;

-de organisatie opzetten, uitbreiden en verder professionaliseren;

-fondsen werven voor organisatie én projecten;

-concrete projecten uitvoeren c.q. starten;

-samenwerkingsverbanden aangaan en netwerk uitbreiden.

 

Stichting Willem II Betrokken heeft als hoofddoelstelling het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van Jeugd en Jongeren in Tilburg en omgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van de aantrekkingskracht van de BVO Willem II. Stichting Willem II Betrokken zal zich inspannen om fondsen te werven zodat de Stichting Willem II Betrokken de projecten financieel of in natura kan ondersteunen.

 

4. Visie

Meer dan Voetbal! Willem II is zich ervan bewust een voorbeeldfunctie te hebben en vindt het belangrijk als Nederlandse topclub maatschappelijk verantwoord te ondernemen. BVO Willem II deed zelf ook veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar richt zich als organisatie vooral op haar primaire taken. Stichting Willem II Betrokken richt zich geheel op MVO en omdat het een onafhankelijke en autonome stichting is met een eigen bestuur en uiteenlopende partners, kan zij andere financiële bronnen en netwerken aanboren en fondsen werven die nodig zijn voor de verschillende projecten en activiteiten. Bovendien kan via Stichting Willem II Betrokken gemakkelijker aansluiting worden gevonden met maatschappelijke en sociaal-culturele

netwerken in de regio.

 

5. Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Willem II Betrokken vergadert met enige regelmaat, doch minimaal 1 keer per half jaar. Voor het jaar 2016 heeft het bestuur bepaald dat zij maandelijks bijeen komen.

 

6. Kwartier maken

In juli 2016 werd een kwartiermaakster aangesteld, die samen met het bestuur het voorbereidende werk dient te verrichten dat moet leiden tot de verdere ontwikkeling van de stichting.

 

Kwartiermaakster Suzanne Albregts werd aangesteld als coördinator en ambtelijk secretaris, in eerste instantie onbezoldigd.

 

7. Activiteiten en Programmalijnen

 

Willem II Betrokken maakt een onderscheid naar activiteiten en programmalijnen. Deze worden hieronder nader toegelicht.

 

Activiteiten:

Willem II Betrokken wordt met enige regelmaat benaderd om activiteiten in de stad en regio te ondersteunen of luister bij te zetten.

Het betreft hier meestal kort lopende activiteiten waar trainer en spelers bij betrokken zijn. Deze activiteiten kunnen zowel in het stadion plaatsvinden als daarbuiten. Meestal herhalen deze activiteiten zich met enige regelmaat. Voorbeelden op dit moment zijn:

·       Libra fit & fun (bezoek van spelers aan de sportdag van de Mytylschool Tilburg),

·       Op de stip (Lagerhuisdebat met spelers in het voortgezet onderwijs over respect),

·       Villa Pardoes (een ziek kind wordt met ouders ontvangen bij een wedstrijd)

·       Sporten met kinderen op de Mytylschool. 10 spelers uit de selectie van Willem II nemen deel.

·       IMC weekendschool (lagerhuisdebat plaats met 2 spelers van Willem II met als thema respect.)

·       Met je hart (eenzame ouderen worden naar het stadion gehaald voor een leuk uitje, gecombineerd met een lunch en activiteiten in het stadion.)

·       Quiet 500 (Willem II stelt rondleidingen, wedstrijdbezoek en kinderfeestjes in de veiling beschikbaar van de Quiet community. Mensen die normaliter geen geld hebben voor deze activiviteiten krijgen op die manier toch een kans een keer een wedstrijd of het stadion te bezoeken.)

·       Positief Voetbalklimaat (Willem II heeft Jordens Peters als ambassadeur van Positief Voetbalklimaat, een initiatief van de Gemeente Tilburg om een respectvol, positief voetbalklimaat binnen amateurclubs te bewerkstelligen.)

·       Opleidingsplaatsen ROC beveiliging

·       Samenwerking Stichting Doe een Wens, Stichting Opkikker etc.

 

Programmalijnen:

Willem II betrokken wil programma’s tot uitvoer brengen voor jongeren waarvan verwacht mag worden dat zij extra gemotiveerd zijn tot een inspanning omdat zij te motiveren zijn door de aantrekkingskracht van de club. De uitvoering van een programmalijn vindt plaats voornamelijk in het stadion. Spelers en trainer kunnen ook betrokken zijn bij de uitvoering. De doelgroep is specifiek en een programmalijn is relatief langlopend in de tijd (van enkele weken tot enkele maanden). Het programma wordt met regelmaat aangeboden.

Voorbeelden zijn:

·       Playing for succes: ondersteuning voor basisschoolleerlingen ter versterking van sociaal-maatschappelijke vaardigheden, taal en rekenen; doelgroep 8 – 13 jaar

 

Te ontwikkelen programmalijnen

·       Voorkomen van voortijdig schoolverlaten: doelgroep 16 – 23 jaar

·       Gezondheid en bewegen: doelgroep 16 – 23 jaar

 

8. Fondswervende activiteiten

Voor haar activiteiten heeft Willem II Betrokken financiële middelen nodig. Deze worden op de volgende wijze gegenereerd.

·       Crowdfunding in de vorm van een Vrienden van actie zowel voor particulieren als bedrijven

·       Partners in de vorm van sponsoren voor specifieke programmalijnen

·       Subsidies vanuit lokale overheid voor specifieke programmalijnen

 

9. Begroting

 

In 2016 wordt gestreefd naar een sluitende begroting.

 

10. PR en communicatie

 

In 2016 worden voor de pr en externe communicatie de volgende middelen ingezet:

-        Website: www.w-ii-betrokken.nl

-        Twitter/Facebook

-        LinkedIn

-        Persberichten

-        Flyers

-        Videoverslagen

-        Tricolores Magazine

-        Digitale reclame langs het voetbalveld

 

11. Jaarplan

 

* Libra Fit en Fun dag: 28 september 2016

* Playing for Success: in het schooljaar 2016 – 2017 zijn er drie rondes van elke 11 weken, waarin 5 groepen per week a 15 kinderen aan het programma deelnemen.

* Op de Stip: 20 en 27 maart bij het Willem II College in Tilburg

* Villa Pardoes; bij elke thuiswedstrijd

* Met je Hart; activiteit op 23 maart 2017

 

 

 

 

12. Begroting 2017 Stichting Willem II Betrokken


Inkomsten Uitgaven
basis Basis (coördinatie) € 20.000
bestuurskosten € 1.000
Pr en communicatie € 4.000
 
projecten € 45.000 projecten € 25.000
 
Totaal € 50.000 Totaal € 50.000

Naast inkomsten in geld, verwachten we ook veel sponsoring in natura.

Suzanne Albregts, Suzanne Albregts, geboren en getogen in Tilburg, nu woonachtig in Hilvarenbeek. Fan van Willem II en van Hilvaria waar mijn oudste zoon voetbalt. Ik heb de eer om als ‘kwartiermaker’ de Stichting Willem II Betrokken daadwerkelijk op de kaart te zetten. Dat betekent van het werven van middelen, tot het mede-ontwikkelen van een multifunctioneel leercentrum bij Willem II, tot het ontwikkelen van concepten en projecten die bijdragen aan een gezond en stevig fundament van de stichting. Het mogen verbinden van profvoetbal(lers) aan jonge Tilburgers in sociaal-maatschappelijke projecten geeft naar mijn idee iedereen veel voldoening.
Pieter Jansen, voorzitter Stichting WII Betrokken
Toen ik acht was dacht ik profvoetballer te kunnen worden. Het is anders gelopen. Wel veel en fanatiek gevoetbald maar ook het geluk gehad om te mogen en kunnen studeren. 41 jaar geleden ben ik hier in de stad als student komen wonen, altijd gebleven en inmiddels noem ik me een trotse Tilburger. Onze vier kinderen zijn hier opgegroeid en zelf heb ik tot vorig jaar buiten de stad gewerkt in diverse functies in het onderwijs. Nu mag ik in mijn stad leiding geven aan stedelijke projecten in het primair onderwijs. Als initiatiefnemer van Playing for Success in Nederland heb ik ervaren dat de kracht van voetbal het verschil kan maken voor kinderen. Met Willem II Betrokken willen we dit mogelijk maken voor jeugd en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Als voorzitter draag ik daar graag mijn steentje aan bij.
Tomas Oudejans, Vertegenwoordigt als rector van het Theresialyceum het voortgezet onderwijs in de regio. Gehuwd en woonachtig in Goirle en zit al jaren met een seizoenkaart op vak M (de Goirle-kant en achter de goal zie je alles het beste). Is in 1976 op 20-jarige leeftijd naar Tilburg gekomen voor de lerarenopleiding natuurkunde en is na een aantal jaren voor de klas in Tilburg rechten gaan studeren. Wil als secretaris/penningmeester van de stichting "Willem II Betrokken" graag samen met de staf, spelers en supporters de maatschappelijke betrokkenheid van Willem II meer op de kaart zetten.
Berry van Gool is algemeen directeur van Willem II. De geboren en getogen Tilburger bekleedt die functie sinds september 2013 en speelde zelf nog enige tijd in het tweede elftal van de club. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Willem II is voor hem zeer belangrijk. ‘Iedereen uit de regio Tilburg kent Willem II als voetbalclub. Maar we willen graag voor de mensen meer betekenen dan dat. Daarom is het goed om onze huidige en nieuwe maatschappelijke projecten nóg beter te begeleiden en ondersteunen. De inzet van onze spelers is daarin zeer belangrijk. Voetbal blijkt een goede bruggenbouwer te zijn tussen verschillende groepen mensen in de samenleving.’
Gon Mevis, 52 jaar. Ik ben directeur/bestuurder van ContourdeTwern. Voetballiefhebber en als vrijwilliger scheidsrechter bij de jeugd. Werkend aan een sociale en sterke stad en regio merk je dat Willem II een belangrijke rol heeft. Het versterkt de identiteit, vergroot de samenhang, en vormt een goede basis om jongeren die dat nodig hebben, een steuntje in de rug te geven. Want voetbal verbindt. Als bestuurslid van Willem II Betrokken probeer ik de samenhang tussen welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport te versterken, ten behoeve van een kwetsbare groep kinderen en jongeren. Willem II Betrokken moet wat mij betreft uitgroeien tot een belangrijke drager van een gezonde samenleving, die kansen biedt en jeugd op een sportieve manier vooruit helpt. Door heel concreet tal van projecten mogelijk te maken en het bereik naar vele honderden, liefst duizenden kinderen, uit te breiden.
Ilse Melis (40 jaar), woonachtig in Goirle. Als advocaat en mediator bij De Voort Advocaten| Mediators dien ik het belang van mijn cliënten. Tegelijkertijd heb ik ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk om sociaal betrokken te zijn bij mijn cliënten én mijn omgeving. Als bestuurslid van Stichting Willem II Betrokken hoop ik te kunnen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Door projecten voor de jeugd in de regio Tilburg te ondersteunen met geld, kennis en netwerken ben ik ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken met Stichting Willem II Betrokken. Sport en jongeren hebben altijd al mijn bijzondere aandacht gehad. Als moeder van drie kinderen maak ik van dichtbij mee hoe belangrijk het is dat een kind op een of andere manier bij een (sport)club/vereniging betrokken is. Niet alleen het bewegen, maar vooral ook de (sociale) vaardigheden die zij daarmee opdoen zijn goed voor de verdere ontwikkeling van een kind. Een ieder gun ik een eerlijke kans op succes in het leven en daarom wil ik me graag inzetten om (kwetsbare) jongeren de begeleiding te kunnen geven die zij nodig hebben om hun talenten te benutten en hun dromen waar te maken.
Sietse de Wit, 33 jaar, woonachtig in Tilburg met Floor en onze zoon Max. Gepassioneerd ondernemer die energie haalt uit de ontwikkeling van nieuwe concepten. Met LSVW Groep verzorgen wij de conceptontwikkeling voor commerciële projecten en aansluitend het projectmanagement, hoofdzakelijk in de energiemarkt. Trots bestuurslid van Willem II Betrokken en bovenal supporter van Willem II en (de bijkomende) gezelligheid.
Toine van de Ven (47) is eigenaar van Capi Europe, een Tilburgse producent van bloempotten die naar 70 landen geëxporteerd worden. Toine wil de kracht van de voetbalclub Willem II graag gebruiken om maatschappelijk nog meer voor de stad en omstreken te kunnen betekenen.
Marius Liebregts, input volgt nog.